(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Zorg goed voor jouw lichaam het is de

enige plek waarin je moet leven!

(placeholder)

Behandelingsvoorwaarden


VERTROUWELIJKHEID VAN DE THERAPIE

• De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.

• De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

• Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen naar buiten gebracht als cliënt daarvoor

  toestemming heeft gegeven.AFSPRAKEN BEHANDELINGEN

• Vooraf dient de cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per behandeling.

• De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een kort gesprek

  plaatsvindt.

• Er wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.

• Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Anders wordt de volledige

  behandeling in rekening gebracht.

• De therapeut dient, als zij genoodzaakt is een afspraak te annuleren, cliënt tijdig te informeren.

  In overleg met cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt.BETALING EN KOSTEN

• De kosten van de behandelingen staan vermeld op de website van de praktijk.

• De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te zijn overgemaakt.

  Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de therapeut de wettelijke rente in rekening brengen.

  De therapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden

  zijn komen voor de rekening van de cliënt.VERGOEDING VAN DE THERAPIE

• Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer zelf bij de zorgverzekeraar of deze

  de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

• De factuur wordt per mail verstuurt. Een uitgeprint exemplaar is mogelijk. Stuur facturen zelf naar

  de zorgverzekeraar.AANSPRAKELIJKHEID en KLACHTEN

• De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

• Bij geschillen met de therapeut (indien cliënt en therapeut niet tot een oplossing komen), kan de cliënt

  een klacht indienen bij de klachtencommissie van de VBAG. Deze commissie zal bemiddelen tussen

  therapeut en cliënt.

• Mocht de bemiddeling van de VBAG klachtencommissie  niet tot een oplossing leiden dan kan de cliënt

  zich wenden tot RBCZ/TCZ, welke onafhankelijk tuchtrecht uitspreekt.